HARDCOR M 600 G / GEKATEC - Gedik Qaynaq

HARDCOR M 600 G

gekatec-sert-dolgu-kaynak-görseli
GEKATEC
Marka: GEKATEC
Model: HARDCOR M 600 G